Posted in On the Path

Ci Yun Repent Master’s Pure Land Verse part 2

All hardships in freedom erase.                                             長.                         Zhong Zui Xia Mie Shan Gen Zeng Zhang

If facing life’s end. Self knows time reached.                                                终。至。                        Ruo Lin Ming Zhong Zi Zhi Shi Zhi

Body no illness or suffering. Mind no greed or love.                                     苦。戀。                        Shen Wu Bin Ku Xin Bu Tan Lian

Intention not confused. If enter meditaiton settled.                                        倒。定。                        Yi Bu Dian Dao Ru Ru Chan Ding

Buddha reaches sage assembly. Hands hold a gold platform.                     眾。臺。                         Fo Ji Sheng Zhong Shou Zhi Jin Tai

Come meet accept me. in one chant moment.                                               我。 頃。                        Lai Ying Jie Wo Yu Yi Nian Ching ¥

Birth in Greatest Joy country. Flower opens to see a Buddha.                      極樂國。佛。                          Sheng Ji Lo Guo Hua Kai Jian Fo

Immediately hear Buddha vehicle. Completely opens Buddha Wisdom.     乘。慧。                           Ji Wen Fo Sheng Dun Kai Fo Hui

Covers sentient beings. Fulfill Bodhi wishes.                                                  生。願。                           Guang Du Zhong Sheng Man Pu Ti Yuan

Ten directions, 3 worlds, all Buddhas.                                                            佛。                                    Shi Fang San Shi Yi Qie Fo

All Bodhisattvas, great beings. Great wisdom perfection.                             蕯。摩密。      Yi Qie Pu Sa Mo He Sa Mo He Bo Re Bo Lo Mi

 

Advertisements
Posted in On the Path

Ci Yun Repent Master’s Pure Land Verse

27. Kind Cloud Repent Master’s Pure Land Verse

慈雲                  

Ci Yun Chan Zhu Jin Tu Wen

                                                               ¥

One Heart Life, Western Pure Land, Infinite Life Buddha;              一心 命。極樂界。阿彌陀佛。 YiXin Gui Ming Ji Le ShiJie  AMiTo Fo

Hope by clean light shine me.                                                            我。                                Yuan Yi Jing Guang Zhao Wo

Know Vow Accept Me, I now correct my thoughts;                         慈念。                         Ci Shi She Wo Wo Jin Zheng Nian

Call Tathagata Name, For Bodhi Path.                                            稱名。提道。                      Cheng Ru Lai Ming Wei Pu Ti Dao

Seeking birth in Pure Land, Buddha’s past original vow.               求土。佛誓。                      Qiu Sheng Jing Tu Fo Xi Ben Shi

If there are sentient beings, desiring bith in my coutnry.                 若生。 國。                     Ruo You Zhong Sheng Yu Sheng Wo Guo

Will, mind, trust, happy; and even ten recitations.                           志樂。念。                      Zhi Xin Xin Le Nai Zhi Shi Nian

If not born there, not obtain a real awakening to truth.                    若者。覺。                      Ruo Bu Sheng Zhe Bu Qu Zheng Jue ¥

By this chant Buddha karma, gain enter Tathagata.                       以缘。來。              Yi Ci Nian Fo Yin Yuan De Ru Ru Lai

Great vow ocean among, succeed Buddha’s kind power.            大中。力。                      Da Shi Hai Zhong Cheng Fo Ci  Li