Posted in On the Path

Ci Yun Repent Master’s Pure Land Verse

27. Kind Cloud Repent Master’s Pure Land Verse

慈雲                  

Ci Yun Chan Zhu Jin Tu Wen

                                                               ¥

One Heart Life, Western Pure Land, Infinite Life Buddha;              一心 命。極樂界。阿彌陀佛。 YiXin Gui Ming Ji Le ShiJie  AMiTo Fo

Hope by clean light shine me.                                                            我。                                Yuan Yi Jing Guang Zhao Wo

Know Vow Accept Me, I now correct my thoughts;                         慈念。                         Ci Shi She Wo Wo Jin Zheng Nian

Call Tathagata Name, For Bodhi Path.                                            稱名。提道。                      Cheng Ru Lai Ming Wei Pu Ti Dao

Seeking birth in Pure Land, Buddha’s past original vow.               求土。佛誓。                      Qiu Sheng Jing Tu Fo Xi Ben Shi

If there are sentient beings, desiring bith in my coutnry.                 若生。 國。                     Ruo You Zhong Sheng Yu Sheng Wo Guo

Will, mind, trust, happy; and even ten recitations.                           志樂。念。                      Zhi Xin Xin Le Nai Zhi Shi Nian

If not born there, not obtain a real awakening to truth.                    若者。覺。                      Ruo Bu Sheng Zhe Bu Qu Zheng Jue ¥

By this chant Buddha karma, gain enter Tathagata.                       以缘。來。              Yi Ci Nian Fo Yin Yuan De Ru Ru Lai

Great vow ocean among, succeed Buddha’s kind power.            大中。力。                      Da Shi Hai Zhong Cheng Fo Ci  Li

Advertisements

Author:

I am a Bhikshuni ordained in Mahayana Chinese Buddhist tradition. I'm currently translating Vinaya sutras from the Chinese Mahayana Tripitaka.